Hírlevél feliratkozás
Vezetéknév: 
Keresztnév: 
E-mail: 
Biztonsági kód: 
Gépelje be a biztonsági kódot:

Feliratkozás

Bankkártyás fizetés

    HÁMORI VIKTOR E.V. 

 

ADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT

HATÁLYOS: 2023. január 01.

 TARTALOMJEGYZÉK 

 1. Bevezetés, általános rendelkezések

 2. Szabályzat hatálya

 3. Adatkezelő adatai

 4. Értelmező rendelkezések

 5. Adatkezelés alapelvei

 6. Adatkezelés jogalapja

 7. Adatkezelés:

 Adatkezelés célja, módja, Adatkezelés időtartama, Kezelt adatok köre, Adatkezelésre jogosultak köre

 8. Adatbiztonság

 9. Titoktartás, adatvédelem

 10. Érintettek adatvédelmi jogai

 11. A munkavállalók személyes adatainak kezelése

 12. Egyéb, Záró rendelkezések

 

1. Bevezetés

 

Hámori Viktor egyéni vállalkozó (székhely: 1121 Budapest, Normafa út 11/b.  nyilvántartási szám: 57479109 adószám: 54385878-1-43), mint adatkezelő atevékenységével összefüggő valamennyi adatkezelése, adatfeldolgozása során a jelen Adatvédelmi és Adatkezelési Szabályzat (továbbiakban: Szabályzat) értelmében jár el. Adatvédelmi és adatkezelési politikájának rögzítése a törvényben meghatározott adatvédelmi és adatkezelési elvek figyelembevételével készült el.

Célja, hogy meghatározza az Adatkezelő által kezelt személyes adatok körét, az adatkezelés módját, valamint biztosítsa az adatvédelem és adatkezelés alkotmányos elveinek, az adatbiztonság követelményeinek érvényesülését annak érdekében, hogy a felhasználó természetes személyek magánszférájának a tiszteletben tartása megvalósuljon az érintettek személyes adatainak kézi és gépi feldolgozása, illetőleg kezelése során

Mint Adatkezelő az általa üzemeltetett weboldal és az ott meghatározott egyéb címeken elérhető weboldalak (a továbbiakban: „weboldal”)által nyújtott szolgáltatásaihoz kapcsolódóan a felhasználó természetes személyek („ügyfél“)valamennyi adatkezelése során a jelen Adatvédelmi és Adatkezelési Szabályzat alapján jár el. Az Ügyfél a weboldalra történő belépéssel, és a weboldalhasználatával magára nézve kötelezőnek fogadja el a jelen rendelkezéseket.

 

1.2. HÁMORI VIKTOR E.V.,a tevékenység ellátása során kiemelten fontosnak tartja az érintett személyek személyes adatainak védelmét, az információs önrendelkezési joguk és magánszférájuk tiszteletben tartását továbbá, hogy a Társaságnál zajló adatkezelés, adatfeldolgozás során biztosítsa az adatvédelem alkotmányos elveinek érvényre juttatását, valamint az adatbiztonság követelményeinek való megfelelést.

 1.3. A Hámori Viktor e.v. az adatkezelés során a személyes adatokat bizalmasa kezeli, az adatok megőrzése érdekében az adattároláshoz, feldolgozáshoz kapcsolódó informatikai és egyéb biztonságos adatkezelést elősegítő minden intézkedést megtesz, amelynek során a személyes adatok védelme körében kiemelt hangsúlyt fektet a legmodernebb informatikai megoldások alkalmazására.

 1.4. Jelen szabályzat a hatályos magyar jogszabályok, a vonatkozó ajánlások és Hámori Viktor e.v. belső szabályzatival együttesen értelmezendő és kezelendő. A Szabályzat jogszabályi alapját különösen, de nem kizárólagosan az alábbi jogszabályok jelentik:

 • Magyarország Alaptörvénye
 • a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (továbbiakban: Ptk.)
 • az Információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (továbbiakban: Info tv.),
 • 2016/679 GDPR EU rendelet
 • a Munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (továbbiakban: Mt.)
 • a Fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény (továbbiakban Fgy tv.)

 2. Szabályzat hatálya

 2.1 Jelen Szabályzat hatálya kiterjed Hámori Viktor e.v. által Magyarország területén folytatott – kizárólag természetes személyeket érintő – valamennyi adatkezelésre, adatfeldolgozásra, adattovábbításra, illetve az ezek tárgyát képező adat védelmével kapcsolatos tevékenységre, továbbá Hámori Viktor e.v. és más adatkezelők között lezajló személyes adatokat érintő adattovábbításra, valamint kommunikációra.

 2.2 A Szabályzat hatálya a jogi személyekre, illetve a jogi személyeknek nem minősülő szervezetek adataival kapcsolatos adatkezelésre, adatfeldolgozásra nem terjed ki.

 2.3 Jelen Szabályzat személyi hatálya kiterjed a Hámori Viktor e.v. valamennyi szervezeti egységére, munkavállalójára, valamint a Társasággal szerződéses vagy egyéb kapcsolatban álló, adatkezelést végző valamennyi személyre.

 

3. Adatkezelő adatai

 Elnevezés: Hámori Viktor egyéni vállalkozó

Rövidített elnevezés: Hámori Vikotr e.v.

Székhely: 1121, Budapest, Normafa út 11/b

Nyilvántartási szám: 57479109

Adószám: 54385878-1-43

Az Ügyfél személyes adatainak kezelése során a Szolgáltató betartja az információs önrendelkezési jogról szóló 2011. évi CXII. törvény előírásait. Tekintettel arra, hogy az adatkezelés az adatkezelővel ügyfélkapcsolatban álló felhasználókra vonatkozik, így az adatkezelés adatvédelminyilvántartásba vétele nem szükséges 2011. évi CXII. törvény értelmében: Nem vezet adatvédelmi nyilvántartást a Hatóság arról az adatkezelésről, amely a) az adatkezelővel munkaviszonyban, tagsági viszonyban, óvodai nevelésben való részvételre irányuló, tanulói vagy tanulószerződéses jogviszonyban, kollégiumi tagsági viszonyban vagy - a pénzügyi szervezetek, közüzemi szolgáltatók, elektronikus hírközlési szolgáltatók ügyfelei kivételével -ügyfélkapcsolatban álló személyek adataira vonatkozik.

Az Ügyfél mindenkor jogosult az adatkezelést letiltani.

 4. Értelmező rendelkezések

 •  adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az adaton végzik;
 • adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki, vagy amely szerződés alapján – beleértve a jogszabály rendelkezése alapján kötött szerződést is – adatok feldolgozását végzi;
 • adatfelelős: az a közfeladatot ellátó szerv, amely az elektronikus úton kötelezően közzéteendő közérdekű adatot előállította, illetve amelynek a működése során ez az adat keletkezett;
 • adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adaton végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása, vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adat további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése;
 • adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adat kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az adatfeldolgozóval végrehajtatja;
 • adatmegsemmisítés: az adatot tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése;
 • adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele;
 • adattörlés: az adat felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállítása többé nem lehetséges;
 • adatvédelmi incidens: személyes adat jogellenes kezelése vagy feldolgozása, így különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés;
 • EGT-állam: az Európai Unió tagállama és az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes más állam, továbbá az az állam, amelynek állampolgára az Európai Unió és tagállamai, valamint az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban nem részes állam között létrejött nemzetközi szerződés alapján az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes állam állampolgárával azonos jogállást élvez;
 • érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy – közvetlenül vagy közvetve – azonosítható természetes személy;
 • harmadik ország: minden olyan állam, amely nem EGT-állam.
 • harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval;
 • hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adat – teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez;
 • különleges adat: a faji eredetre, a nemzetiséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, a vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, az érdek-képviseleti szervezeti tagságra, a szexuális életre vonatkozó személyes adat, az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre vonatkozó személyes adat, valamint a bűnügyi személyes adat;
 • személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat – különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret –, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés;
 • tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatának kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adat törlését kéri;
 • engedményezés: a jogosult a kötelezettel (adóssal) szembeni követelését szerződéssel másra ruházhatja át, az engedményezéssel az engedményes az engedményező (eredeti jogosult) helyébe lép;
 • követeléskezelés: üzletszerűen nyújtott, saját, vagy harmadik személyt megillető, pénzügyi szolgáltatásból származó késedelmes, lejárt követelés érvényesítése érdekében végzett tevékenység;
 • üzleti titok: a gazdasági tevékenységhez kapcsolódó minden nem közismert, vagy az érintett gazdasági tevékenységet végző személyek számára nem könnyen hozzáférhető olyan tény, tájékoztatás, egyéb adat és az azokból készült összeállítás, amelynek illetéktelenek által történő megszerzése, hasznosítása, másokkal való közlése, vagy nyilvánosságra hozatala a jogosult jogos pénzügyi, gazdasági vagy piaci érdekét sértené, vagy veszélyeztetné, feltéve, hogy a titok megőrzésével kapcsolatban a vele jogszerűen rendelkező jogosultat felróhatóság nem terheli.

 

5. Adatkezelés alapelvei

 •  Célhoz kötöttség elve – személyes adat kizárólag meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében kezelhető.
 • Tisztességes adatkezelés elve – az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie az adatkezelés céljának, az adatok felvételének és kezelésének tisztességesnek és törvényesnek kell lennie.
 • Adatminimalizálás elve – csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas.
 • Szükségesség elve – a személyes adat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezelhető.
 • Adatminőség elve – az adatkezelés során biztosítani kell az adatok pontosságát, teljességét és – ha az adatkezelés céljára tekintettel szükséges – naprakészségét.
 • Adatvédelem elve – az adatkezelő, illetve tevékenységi körében az adatfeldolgozó egyrészről köteles biztosítani az érintettek magánszférájának védelmét, másrészről pedig gondoskodni az adatok biztonságáról, köteles továbbá megtenni azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítani azokat az eljárási szabályokat, amelyek az Info tv., valamint az egyéb adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek.

 6. Adatkezelés jogalapja

 6.1 Az Adatkezelő személyes adatokat kizárólag az Info tv.-ben meghatározott felhatalmazás alapján kezel.

 6.2 Az Info tv. alapján „személyes adat akkor kezelhető, ha ahhoz az érintett hozzájárul, vagy azt törvény vagy – törvény felhatalmazása alapján, az abban meghatározott körben – helyi önkormányzat rendelete közérdeken alapuló célból elrendeli (a továbbiakban: kötelező adatkezelés)”.

 6.3 Az Info tv.alapján „személyes adat akkor is kezelhető, ha az érintett hozzájárulásának beszerzése lehetetlen vagy aránytalan költséggel járna, és a személyes adat kezelése az Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából szükséges, vagy az Adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából szükséges, és ezen érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban áll”.

 6.4 Személyes adat továbbá akkor is kezelhető, „ha az érintett cselekvőképtelensége folytán vagy más elháríthatatlan okból nem képes hozzájárulását megadni, akkor a saját vagy más személy létfontosságú érdekeinek védelméhez, valamint a személyek életét, testi épségét vagy javait fenyegető közvetlen veszély elhárításához vagy megelőzéséhez szükséges mértékben a hozzájárulás akadályainak fennállása alatt az érintett személyes adatai kezelhetőek”.

 6.5 „Ha a hozzájáruláson alapuló adatkezelés célja az adatkezelővel írásban kötött szerződés végrehajtása, a szerződésnek tartalmaznia kell minden olyan információt, amelyet a személyes adatok kezelése szempontjából - e törvény alapján - az érintettnek ismernie kell, így különösen a kezelendő adatok meghatározását, az adatkezelés időtartamát, a felhasználás célját, az adatok továbbításának tényét, címzettjeit, adatfeldolgozó igénybevételének tényét. A szerződésnek félreérthetetlen módon tartalmaznia kell, hogy az érintett aláírásával hozzájárul adatainak a szerződésben meghatározottak szerinti kezeléséhez.”

 6.6 Az Info tv. alapján, „ha a személyes adat felvételére az érintett hozzájárulásával került sor, az Adatkezelő a felvett adatokat törvény eltérő rendelkezésének hiányában a rá vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából, vagy az Adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából, ha ezen érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban áll további külön hozzájárulás nélkül, valamint az érintett hozzájárulásának visszavonását követően is kezelheti”.

 6.7 Az Info tv. alapján „az érintettel az adatkezelés megkezdése előtt közölni kell, hogy az adatkezelés hozzájáruláson alapul vagy kötelező. Az érintettet az adatkezelés megkezdése előtt egyértelműen és részletesen tájékoztatni kell az adatai kezelésével kapcsolatos minden tényről, így különösen az adatkezelés céljáról és jogalapjáról, az adatkezelésre és az adatfeldolgozásra jogosult személyéről, az adatkezelés időtartamáról, arról, ha az érintett személyes adatait az adatkezelő az Info tv. alapján kezeli, illetve arról, hogy kik ismerhetik meg az adatokat. A tájékoztatásnak ki kell terjednie az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogaira és jogorvoslati lehetőségeire is”.

 6.8 Kötelező adatkezelés esetén a tájékoztatás megtörténhet az előző bekezdésben meghatározott, jogszabályi rendelkezésekre való utalás nyilvánosságra hozatalával is.

 6.9 Ha az érintettek személyes tájékoztatása lehetetlen vagy aránytalan költséggel járna, a tájékoztatás megtörténhet az alábbi információk nyilvánosságra hozatalával is:

 • az adatgyűjtés ténye,
 • az érintettek köre,
 • az adatgyűjtés célja,
 • az adatkezelés időtartama,
 • az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye,
 • az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak és jogorvoslati lehetőségeinek ismertetése, valamint

 7. Adatkezelés 

 7.1 Adatkezelés célja, módja

 Az adatkezelés jogalapja az Ügyfél önkéntes hozzájárulása. A hozzájárulást az Ügyfél a fentiekben megjelölt adatok kezelése tekintetében jelen adatvédelmi szabályzat előzetes megismerését követően történő kifejezett elfogadásával illetőleg a Weboldal használatával, a regisztrációval, a kérdéses adatok önkéntes megadásával adja meg. A hírlevéllel kapcsolatban az Ügyfél kifejezett és önkéntes hozzájárulását adja ahhoz, hogy Adatkezelő a Weboldallal kapcsolatos híreket, információkat küldjön az Ügyfél által a regisztráció során megadott e-mailcímre.

Az adatkezelés célja a szolgáltatással kapcsolatos tartalomszolgáltatás és az ezzel, valamint a működésével összefüggő egyéb információk megadása. A Szolgáltató az Ügyfél által rendelkezésre bocsátott adatokat célhoz kötötten tárolja. Ügyfél a weboldalon történő regisztrációval hozzájárul ahhoz, hogy személyes adatait az alábbi célokra felhasználhassuk:

hírlevél szolgáltatás, tartalomszolgáltatás

A regisztráció során megadott elektronikus levélcímek (e-mail címek) adatkezelő általi felhasználásának módja a következő: az e-mail címek kezelése az ügyfél azonosítását, a szolgáltatások igénybevétele során a kapcsolattartási célokat, illetőleg az ügyfél részére hírlevél megküldésére szolgál. Adatkezelő az általa nyújtott szolgáltatásokra vonatkozó tájékoztatást elektronikus formában, e-mailben juttatja el ügyfél részére. Adatkezelő az ügyfél kifejezett hozzájárulásával küld a regisztráció során megadott e-mail címre a Weboldal tartalmaival  kapcsolatos információkat tartalmazó hírleveleket. Adatkezelő kizárólag azon ügyfelei számára küld hírleveleket, akik ehhez kifejezett hozzájárulásukat adták.

Az Ügyfél a hírlevél szolgáltatásról bármikor, ingyenesen és indoklás nélkül leiratkozhat. A leiratkozás történhet egyetlen lépésben, a hírlevélben található linkre kattintással, illetve leiratkozhat az Adatkezelőnek küldött e-mail formájában is. Ebben az esetben Adatkezelő haladéktalanul törli a nyilvántartásából az Ügyfél adatait.

Az Ügyfél által megadott telefonszám adatkezelő általi felhasználási célja a következő: kapcsolattartási célokat szolgál.

Az Ügyfél adatait kizárólag számítástechnikai eszközzel végrehajtott adatfeldolgozással kezeljük. Az automatikusan rögzítésre kerülő adatok célja statisztika-készítés, az informatikai rendszer technikai fejlesztése, a felhasználók jogainak védelme. Ezen adatok felhasználása egyrészről technikai célokat szolgál, másrészt az Adatkezelő ezen adatokat oldalhasználati statisztikák készítéséhez, a felhasználói igények elemzéséhez használja fel a szolgáltatások színvonalának emelése érdekében. A fenti adatok az ügyfél azonosítására nem alkalmasak, és ezeket a Szolgáltató egyéb személyes adatokkal nem kapcsolja össze.

Az adatkezelő a megadott személyes adatokat az e pontokban írt céloktól eltérő célokra nem használhatja fel. Személyes adatok harmadik személynek vagy hatóságok számára történő kiadása - hacsak törvény ettől eltérően nem rendelkezik kötelező erővel - a felhasználó előzetes, kifejezett hozzájárulása esetén lehetséges kizárólag.

Adatkezelő a neki megadott személyes adatokat nem ellenőrzi. A megadott adatok megfelelőségéért kizárólag az azt megadó személy felel. Bármely Ügyfél e-mail címének megadásakor egyben felelősséget vállal azért, hogy a megadott e-mail címről kizárólag ő veszi igénybe szolgáltatást. E felelősségvállalásra tekintettel egy megadott e-mail címen történt belépésekkel összefüggő mindennemű felelősség kizárólag azt a felhasználót terheli, aki az e-mailcímet regisztrálta.

 7.2 Adatkezelés időtartama

 A személyes adatok kezelési időtartama az egyedi Megbízási szerződések teljesítésének időtartamához igazodik. A kezelés időtartama a Megbízási szerződésektől függő időtartam lehet, vagy a teljesítés megtörténtéig terjedő időszak. Hámori Viktor e.v. az ügyek lezárását követően a Megbízóval történő elszámolás, utólagos ellenőrzés, illetve adminisztrációs feladatok ellátása céljából a személyes adatokat a lezárást követő 1évig kezeli, ezt követően a személyes adatokat tartalmazó papírlapú, illetve elektronikus dokumentumokat haladéktalanul megsemmisíti.

Hámori Viktor e.v.-hez érkező bejövő, illetve onnan induló kimenő telefonhívásokat a Társaság nem rögzíti.

A regisztráció során kötelezően megadott adatok kezelése a regisztrációval kezdődik és annak törléséig tart. Nem kötelező adatok esetén az adatkezelés az adat megadásának időpontjától a kérdéses adat törléséig tart.

A munkavállalók személyes adatainak kezelési időtartama az egyedi Munkaszerződések időtartamához igazodik. A kezelés időtartama a munkavállaló munkába töltött időtartama és a jogszabályban meghatározott megőrzési kötelezettség időtartama.

Fenti rendelkezések nem érintik a jogszabályban (pl. számviteli jogszabályokban) meghatározott megőrzési kötelezettségek teljesítését.

 7.3 Kezelt adatok köre

 A jelen szabályzat kizárólag a természetes személyek adatainak a kezelésére terjed ki, tekintettel arra, hogy személyes adatok kizárólag természetes személyek vonatkozásában értelmezhetők.

A Hámori Viktor a természetes személyekkel kapcsolatos különleges adatot nem tart nyilván, továbbá a természetes személyek személyiségét, érdekeit sértő adatokat nem rögzít.

A Hámori Viktor adatbázisa az Ügyfél adatait a szolgáltatások teljesítése érdekében tárolja, azokat az adatkezelő továbbadni sem reklámfelhasználás, sem egyéb célra - az Ügyfél kifejezett hozzájárulása hiányában- nem jogosult.

Az Ügyfél személyes adatainak kezelése során a Szolgáltató betartja az információs önrendelkezési jogról szóló 2011. évi CXII. törvény előírásait.

Az Ügyfél mindenkor jogosult az adatkezelést letiltani.

 7.4. Az adatokat megismerni jogosult személyek köre

 Az adatokat elsődlegesen Adatkezelő, illetve Adatkezelő belső munkatársai jogosultak megismerni, azonban azokat nem teszik közzé, harmadik személyek részére nem adják át.

Adatkezelő adatfeldolgozót (pl. rendszerüzemeltető, könyvelő) vehet igénybe. Adatkezelő az ilyen külső szereplők adatkezelési gyakorlatáért nem felelős.

A fentieken túl az Ügyfélre vonatkozó személyes adatok továbbítására kizárólag törvényben kötelezően meghatározott esetben, illetve az Ügyfél hozzájárulása alapján kerülhet sor.

 8. Adatbiztonság

 8.1 Hámori Viktor e.v. gondoskodik az adatok biztonságáról, és megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek az Info tv., valamint az egyéb adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek.

 8.2 Hámori Viktor e.v.  a személyes adatokat védi a jogosulatlan hozzáféréstől; jogosulatlan megváltoztatástól; jogosultan továbbítástól; jogosulatlan nyilvánosságra hozataltól; jogosulatlan vagy véletlen törléstől, megsemmisítéstől; sérüléstől; valamint az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válástól.

 8.3 Hámori Viktor e.v.  különös hangsúlyt fektet a különböző nyilvántartásokban elektronikusan kezelt adatállományok védelmére annak érdekében, hogy a különböző nyilvántartásokban tárolt adatok – kivéve, ha azt törvény lehetővé teszi - közvetlenül ne legyenek összekapcsolhatók és az érintetthez rendelhetők.

 8.4 Hámori Viktor e.v. továbbá az általa kezelt személyes adatokat a Hámori Viktor e.v. fizikai védelemmel ellátott szerveren tárolja. Az adatbiztonságot szolgálja továbbá a különálló szerverre történő napi biztonsági mentés is.

 8.5 A személyes adatok automatizált feldolgozása során biztosítani kell:

 • a jogosulatlan adatbevitel megakadályozását;
 • a rendszerek jogosulatlan személyek általi használatát;
 • annak ellenőrizhetőségét és megállapíthatóságát, hogy a személyes adatokat adatátviteli berendezés alkalmazásával mely szerveknek továbbították vagy továbbíthatják;
 • annak ellenőrizhetőségét és megállapíthatóságát, hogy mely személyes adatokat, mikor és ki vitte be az automatikus adatfeldolgozó rendszerekbe;
 • a telepített rendszerek üzemzavar esetén történő helyreállíthatóságát.

9. Titoktartás, adatvédelem

9.1 Hámori Viktor e.v. valamennyi munkavállalója a Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény alapján köteles jelen Adatvédelmi és Adatbiztonsági Szabályzat, továbbá a hatályos jogszabályok szerint a rájuk bízott, illetve tudomásukra jutott személyes adatokat és üzleti titkokat időbeli korlátozás nélkül – tehát a munkaviszony megszűnését követően is– megőrizni. A munkavállalók személyes adatokat kizárólag a munkaköri leírásban meghatározott feladatkörükön belül ismerhetik meg.

 9.2 Hámori Viktor e.v.  kiemelt hangsúlyt fektet arra, hogy a Megbízóival kötött szerződésekből eredő titoktartási kötelezettségének teljes mértékben eleget tegyen, ezen kötelezettséget pedig a munkavállalóival, illetve alvállalkozóival is betartassa.

 9.3 Az adatkezelést végző személy a tevékenységi körén belül felelős az adatok feldolgozásáért, megváltoztatásáért, törléséért, továbbításáért és nyilvánosságra hozataláért, valamint az adatok pontos, követhető dokumentálásáért.

 9.4 Az adatkezelést végző személy tevékenysége során: kezeli és megőrzi a feladata ellátása során birtokába került adatokat; ügyel a személyes adatokat tartalmazó nyilvántartások biztonságos kezelésére és tárolására; gondoskodik arról, hogy az általa kezelt adatokhoz illetéktelen személy ne férhessen hozzá; betartja az adatkezelésre vonatkozó jogszabályokat és belső utasításokat; részt vesz az adatkezeléssel, adatvédelemmel összefüggő oktatásokon.

 10. Érintettek adatvédelmi jogai

 Az Info tv. rendelkezései alapján a természetes személyek az alábbiak szerint kérelmezhetik Hámori Viktor e.v. nál a személyes adataik kezeléséről szóló tájékoztatás nyújtását; személyes adataik helyesbítését; a személyes adataik törlését; illetőleg kifejezhetik tiltakozásukat a személyes adataik kezelése ellen. 

 10.1 Tájékoztatáshoz való jog

 Az érintett kérelmére Hámori Viktor e.v. az adatkezelés ideje alatt tájékoztatást ad az érintett általa kezelt, illetve általa feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, az adatvédelmi incidens körülményeiről, hatásairól és az elhárítására megtett intézkedésekről, továbbá arról, hogy kik és milyen célból ismerhették meg a rá vonatkozó személyes adatokat.

Hámori Viktor e.v.  köteles a tájékoztatást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, közérthető formában megadni.

A tájékoztatást Hámori Viktor e.v. abban az esetben tagadhatja meg, ha az érintett személy nem a saját adataira vonatkozóan kér tájékoztatást; ha a tájékoztatást kérő személy nem tudja hitelt érdemlő módon igazolni, hogy ő az adatkezeléssel érintett személy; ha törvény a tájékoztatást kizárja; illetőleg ha Hámori Viktor e.v. az adatokat egy másik adatkezelőtől akként veszi át, hogy az adatokat átadó adatkezelő jelezte az érintett tájékoztatási jogának korlátozását. Hámori Viktor e.v. kizárólag az érintett és az általa teljes bizonyító erejű magánokiratban meghatalmazott személyek részére jogosult tájékoztatást nyújtani.

A tájékoztatás megtagadása esetében Hámori Viktor e.v.  közli a kérelmezővel, hogy kérelme megtagadására az Info tv. mely rendelkezése alapján került sor. A tájékoztatás megtagadása esetén a Társaság tájékoztatja az érintettet a bírósági jogorvoslat, továbbá Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulás lehetőségéről.

 

10.2 Helyesbítéshez való jog

 Az Info tv. alapján az érintett kérelmezheti személyes adatainak helyesbítését. Ha a személyes adat a valóságnak nem felel meg, abban az esetben a személyes adatot helyesbíteni kell. Amennyiben a valóságnak megfelelő személyes adat Hámori Viktor e.v.  rendelkezésére áll, úgy a személyes adatot Hámori Viktor e.v. késedelem nélkül helyesbíti, amennyiben azt az érintett személy maga nem tudja megtenni

10.3 Törléshez, zároláshoz való jog

 Az érintett az Info tv. alapján kérheti – a kötelező adatkezelés kivételével – személyes adatainak törlését.

Hámori Viktor e.v. a személyes adatot törli, illetőleg megsemmisíti, ha megállapítja, hogy a tárolt adat

- kezelése jogellenes;

- törlését elrendelte a bíróság, vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság;

- hiányos vagy téves – és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható, feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki;

- az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának jogszabályban meghatározott határideje lejárt;

- az érintett a hozzájárulását visszavonta, kivéve, ha a törvény az adatok további kezelését lehetővé teszi.

 

10.4 Tiltakozáshoz való jog

 Az érintett az Info tv-ben. foglalt esetekben tiltakozhat a személyes adatai kezelése ellen. Hámori Viktor e.v. a tiltakozást megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja.

Az érintett az alábbi esetekben tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen:

 • ha a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy az adatkezelő, adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve kötelező adatkezelés esetén;
 • ha a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik; valamint
 • törvényben meghatározott egyéb esetben.

 

11. A munkavállalók személyes adatainak kezelése

Hámori Viktor e.v. munkavállalóinak személyes adatainak kezelésekor is érvényesülnie kell az adatvédelmi alapelveknek. A munkavállalók személyes adatainak kezelésére a jelen Szabályzat rendelkezései megfelelően irányadók. A meghirdetett állásokra beérkező önéletrajzokban szereplő adatok a pályázó személyes adatának minősülnek. Hámori Viktor e.v. az önéletrajz megküldését önkéntes hozzájárulásnak minősíti. Ezen személyes adatokat Hámori Viktor e.v.kezeli. Az ilyen módon Hámori Viktor e.v. birtokába került személyes adatok a pályázat lezárása után törlésre kerülnek.

 12. Egyéb, Záró rendelkezések

 12.1 Jelen Adatvédelmi és Adatkezelési Szabályzatot Hámori Viktor e.v. hagyja jóvá.

12.2 A Társaság fenntartja magának a jogot, hogy jelen Szabályzatot módosítsa.

12.3 Jelen Szabályzat 2023. január 01. napján lép hatályba.

 Az Adatkezelő magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen szabályzat tartalmát, és kötelezettséget vállal arra, hogy szolgáltatásával kapcsolatos adatkezelése megfelel a jelen szabályzatban megfogalmazott előírásoknak.

 2021. december 31.

                                                                                                             

Kosárba

Kosárba helyezve

Betöltés...

...
Hiba

Sikertelen művelet

Ismeretlen hiba, kérjük, próbálja újra.